(niet bindede samenvatting)
Zowel Team rijopleiding als de leerling voldoen aan wat er logischerwijs kan worden verwacht, zoals min of meer optijd zijn op de afgesproken plaats, de rijlessen niet op het laatste moment met een appje annuleren of expres roekeloos gaan rijden. De leerling betaald de genoten rijlessen en het examen, Team rijopleing geeft het geld van de niet gerenden uren terug.

- Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Verplichtingen Team-rijopleiding

Onder ‘kandidaat’ als in de lesovereenkomst genoemd, wordt hierna verstaan ‘de leerling’. Onder leerling wordt tevens verstaan ‘ouder’, ‘wettelijke vertegenwoordiger’ of ‘bedrijf’ als de bepaling in de algemene voorwaarden betrekking heeft op het betalen van de lesprijs en/of andere kosten verband houdende met het verstrekken van rijonderricht door Team-rijopleiding (verder Team-rijopleiding) aan de leerling. Indien in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘hij’ of ‘zijn’, wordt tevens verstaan ‘zij’ of ‘haar’.

Onder ‘lesovereenkomst’ wordt verstaan de overeenkomst van opdracht met kandidaat als opdrachtgever en Team-rijopleiding als opdrachtnemer. De looptijd van de overeenkomst vangt aan na ondertekening* door de leerling van de lesovereenkomst tot aan schriftelijke opzegging van de lesovereenkomst door de leerling of Team-rijopleiding als bedoeld in deze voorwaarden. De lesovereenkomst eindigt tevens door het met goed gevolg afleggen van het praktijkonderzoek door de leerling, tenzij partijen anders hebben afgesproken.

Team-rijopleiding is verplicht er zorg voor te dragen:
1. Dat er les wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen (WRM) plus het CBR RIS certificaat, dan wel wettelijke regelgeving die daarvoor in de plaats mocht komen.

2. Dat de aanvraag voor het onderzoek naar de rijvaardigheid (verder: het praktijkonderzoek) door Team-rijopleiding onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden daadwerkelijk is ingediend bij de stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (verder: CBR) of de Contactcommissie Chauffeursvakbekwaamheid (verder: CCV) uiterlijk twee weken na datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het praktijkonderzoek kan worden aangevraagd en waarop de leerling de kosten van het praktijkonderzoek aan Team-rijopleiding heeft voldaan.

3. Dat de leerling die via Team-rijopleiding het praktijkonderzoek heeft aangevraagd op de datum en de tijd waarop hij is opgeroepen door het CBR tot het afleggen van dit praktijkonderzoek, de beschikking heeft over hetzelfde dan wel een gelijkwaardig type voertuig als waarmee de lessen hebben plaatsgevonden.

4. Dat de tijdsduur van de te geven rijles, te weten minimaal 90 minuten en meestal 120 minunten, volledig wordt benut voor het geven van rijles**.

5. Dat er all-risk en een inzittende verzekering is afgesloten.

Artikel 2 - Verplichtingen leerling

De leerling is verplicht:

1. Zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door Team-rijopleiding wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen) en bij niet verschijnen op het afgesproken lestijd zonder tijdige afzegging de volledige lesprijs te voldoen.
Uiteraard neemt Team-rijopleiding contact op met de leerling via WhatsApp en telefoon om eventueel langer te wachten of naar een andere locatie te komen. Dit gebeurt dan in de lestijd.

2. De volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 24 uur voor de afgesproken tijd. Zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 24 uur. Afzegging dient tijdens de kantooruren van Team-rijopleiding telefonisch te worden gedaan. De leerling kan van de medewerkers van Team-rijopleiding een schriftelijke bevestiging per e-mail of whatsapp verzoeken als bewijs van tijdige afzegging. Een te laat afgezegde les wordt de leerling desalniettemin niet in rekening gebracht als uitsluitend van overmacht in zin van artikel 6:75 BW sprake is, zoals een spoedopname van de leerling in het ziekenhuis, of een begrafenis van een familielid tot en met de 2e graad.

3. Alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de lessen op te volgen.

4. Het met Team-rijopleiding overeengekomen lesschema, zoals bijvoorbeeld aan te leren lesonderdelen en het aantal te volgen rijlessen per week tot aan de datum van het praktijkonderzoek, na te komen.

5. De leerling dient bij het praktijkonderzoek naar de rijvaardigheid een geldig legitimatiebewijs te overleggen en in het bezit te zijn van een geldig theoriecertificaat. De leerling is zelf verantwoordelijk voor tijdig behalen en geldigheid van zijn theoriecertificaat.

6. Eventuele medische klachten en/of feiten waarvan de leerling redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen met het examenbureau en Team-rijopleiding vóórdat de rijopleiding wordt aangevangen. Indien de leerling nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan Team-rijopleiding hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

7. Zich ervan te overtuigen dat, indien het praktijkonderzoek met goed gevolg is afgelegd, op grond van de verblijfsstatus een rijbewijs kan worden afgegeven. Team-rijopleiding is verantwoordelijk noch aansprakelijk indien aan een leerling de afgifte van het rijbewijs om welke reden dan ook wordt geweigerd.

8. Zijn volledige medewerking te verlenen aan een juiste schadeafhandeling in geval hij participant dan wel getuige is van een botsing, aan- of overrijding tijdens een rijles of praktijkonderzoek.

 

Artikel 3 - Betaling

1. Team-rijopleiding is gerechtigd een bedrag aan inschrijfgeld/administratiekosten in rekening te brengen. De leerling dient deze kosten voor aanvang van de eerste rijles te voldoen. Deze kosten bedragen €0,-

2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling van de lesprijs binnen 14 dagen na versturen van de factuur worden voldaan.

3. Team-rijopleiding is gerechtigd tijdens de looptijd van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen. Tenzij anders overeengekomen, acties blijven dus geldig gedurende de gehele rijopleiding met een maximun duur van 1 jaar.
De lesovereenkomst is geldig na ondertekening* door de leerling tot aan schriftelijke opzegging door de leerling of Team-rijopleiding, dan wel tot aan het met goed gevolg afleggen van het praktijkonderzoek van de leerling. Uitsluitend de leerling, en niet het bedrijf of de ouder, heeft bij verhoging van de lesprijs tot twee weken na kennisneming van de prijsverhoging, het recht de lesovereenkomst met Team-rijopleiding schriftelijk te ontbinden.

4. Gegeven kortingen, van welke aard dan ook, kunnen bij het niet met goed gevolg afronden van de opleiding komen te vervallen, en zullen in dat geval alsnog in rekening worden gebracht.

5. Indien betaling van het verschuldigde lesgeld aan Team-rijopleiding niet tijdig en/of volledig geschiedt, is de leerling automatisch in verzuim. Team-rijopleiding is dan zonder verdere aankondiging gerechtigd om de door haar verschuldigde prestaties voortvloeiende uit de lesovereenkomst op te schorten totdat haar vordering als hierna omschreven is voldaan.

6. Team-rijopleiding zal de leerling aanmanen hetgeen verschuldigd is aan haar te betalen binnen 14 dagen. Bij gebreke van tijdige betaling, dan kan Team-rijopleiding de vordering ter incasso uit handen geven aan derden. Alsdan is Team-rijopleiding gerechtigd het verschuldigde bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten kunnen zowel uit gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten bestaan. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan Team-rijopleiding in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en een ieder ander van wie Team-rijopleiding zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld overeenkomstig de wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK), op ten minste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 40,00.

7. Indien de leerling in het verzuim blijft na aanmaning als in lid 5 bedoeld het verschuldigde bedrag aan Team-rijopleiding te betalen, is Team-rijopleiding gerechtigd tot opzegging van de overeenkomst over te gaan. Team-rijopleiding dient de leerling van de opzegging schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel 4 - Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid (proefexamen, tussentijdse toets, rijexamen, nader onderzoek; verder te noemen onderzoek)

1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag van het onderzoek vooraf aan Team-rijopleiding te worden voldaan. Deze kosten zijn verschuldigd en niet restitueerbaar na aanvraag van het onderzoek. Mocht de leerling niet, niet tijdig of niet volledig de verschuldigde kosten van het onderzoek aan Team-rijopleiding hebben betaald, dan is Team-rijopleiding gerechtigd om het onderzoek te annuleren, onverminderd de gehoudenheid van de leerling deze kosten aan Team-rijopleiding te voldoen. 

2. Veertien dagen na betaling van de kosten verbonden aan de aanvraag van het onderzoek heeft de leerling recht op inzage in de administratie van Team-rijopleiding waaruit blijkt dat zijn aanvraag bij het CBR of het CCV is ingediend dan wel is gereserveerd op een bepaalde datum.

3. Indien het onderzoek niet doorgaat omdat de leerling niet of te laat bij de examenplaats verschijnt, of omdat de leerling niet de vereiste documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor de aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de leerling.

4. Indien het onderzoek geen doorgang vindt wegens vakantie van de leerling, en de vakantieperiode (zoals bij de vakantieregeling CBR geldt) bij de aanvraag van het onderzoek aan Team-rijopleiding is opgegeven, dan zijn kosten voor de aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van Team-rijopleiding.

5. Team-rijopleiding is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd om tussentijdse prijswijzigingen van het theorie- en/of praktijkgedeelte van het onderzoek integraal door te berekenen en is verplicht op verzoek van de leerling een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te geven. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door de minister vastgestelde verhoging van examengelden.

Artikel 5 - Onderzoek naar de rijvaardigheid

1. Indien het CBR en CCV het onderzoek wegens slechte weeromstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden dan kan Team-rijopleiding de leerling in overleg een nieuwe examendatum aanbieden. Hiervoor berekent Team-rijopleiding geen extra kosten aan de leerling. Het lesgeld van de rijles die voorafgaand aan het onderzoek heeft plaatsgevonden, dient ondanks de slechte weeromstandigheden wel door de leerling aan Team-rijopleiding betaald te worden.

2. Indien de leerling het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien als gevolg van het feit dat:

2.1. Een familielid tot en met de 2e graad van de leerling is overleden en de begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden c.q. plaats zal vinden op de dag van het onderzoek zelf;

2.2.Een familielid tot en met de 2e graad van de instructeur is overleden en de begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden c.q. plaats zal vinden op de dag van het onderzoek zelf;

2.3. Het lesvoertuig waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of een gelijkwaardig type beschikbaar is;

2.4. Het lesvoertuig waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd door de examinator van het CBR of het CCV wordt afgekeurd en geen zelfde of gelijkwaardig vervangend voertuig beschikbaar is, zal Team-rijopleiding ervoor zorgen, indien de leerling dit wenst, dat er een nieuwe examendatum beschikbaar wordt gesteld. Dit zal gebeuren zonder extra kosten voor de leerling.

3. In de in het tweede lid genoemde gevallen (met uitzondering van sub lid A) garandeert Team-rijopleiding bovendien dat de leerling, indien hij opnieuw onderzoek wil aanvragen, drie gratis lessen ontvangt. Dit is niet van toepassing indien het een nieuwe aanvraag betreft van een tussentijdse toets of andere tussentijdse deeltoetsen.

Artikel 6 - Beëindiging van de lesovereenkomst

1. Zowel een lesovereenkomst zonder als1 met aan vast aantal lessen of een vaste periode, kan zowel door de leerling als Team-rijopleiding per direct worden beindigd.

2. Indien de lesovereenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen of voor een vast overeengekomen periode kan de leerling de lesovereenkomst slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van hem redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren, onder gehoudenheid de prijs voor de reeds genoten lesuren vermeerderd met de prijs van één lesuur alsmede de administratiekosten, alsmede eventuele incassokosten, alsmede de door Team-rijopleiding betaalde kosten van onderzoek als in artikel 4 bedoeld, aan Team-rijopleiding te betalen. Indien het bedrag voor een vast aantal lessen of voor een vast overeengekomen periode ineens bij vooruitbetaling is voldaan, zal Team-rijopleiding het verschuldigde bedrag pro rata de reeds genoten lesuren restitueren onder aftrek van de door Team-rijopleiding betaalde / voorgeschoten kosten van onderzoek als in artikel 4 bedoeld en onder aftrek van de te maken administratiekosten.

3. Bij beëindiging van de lesovereenkomst heeft de leerling in alle gevallen recht op restitutie van de aan Team-rijopleiding betaalde examengelden ter hoogte van het door het CBR of het CCV vastgestelde tarief, voor zover Team-rijopleiding deze gelden nog niet heeft afgedragen aan het CBR of het CCV. Indien de leerling een examengarantie heeft afgenomen, wordt deze alleen gerestitueerd indien het initiële praktijkexamen nog niet is ingepland of heeft plaats gevonden.

4. De eerste rijles wordt gezien als een vrijblijvende proefles, al dan niet tegen gangbaar tarief, bij de instructeur die normaliter de lessen gaat geven. Indien de leerling na deze les geen verdere rijlessen bij Team-rijopleiding wil volgen, informeert de leerling Team-rijopleiding per brief/e-mail/telefonisch over zijn besluit en wel binnen vijf werkdagen of in ieder geval voor de volgende rijles.

5. Resterende tegoeden van de leerling, die zijn opleiding beëindigt dan wel tijdelijk of vroegtijdig afbreekt, ongeacht de reden, worden door Team-rijopleiding gedurende een periode van 1 jaar bewaard. Als na deze periode de leerling zijn tegoeden niet heeft opgeëist, dan wel de opleiding niet heeft hervat, komen deze tegoeden te vervallen.

Artikel 8 - Vrijwaring

1. Team-rijopleiding vrijwaart de leerling voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijles alsmede tijdens het praktijkonderzoek met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede bij het gebruik door de leerling van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

2. Indien de leerling, ondanks zijn verklaring, dat hem bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling Team-rijopleiding volledig en zal eventueel ter zake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.

3. Indien de leerling juridisch bestuurder is, vrijwaart de leerling Team-rijopleiding volledig en zal eventueel ter zake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.

4. Indien er sprake is van opzet komen punt 1. t/m 3 te vervallen. Dit wordt aangetoond door structureel veel te hard te rijden, plotselinge onnodige stuurbewegingen of buitensporig sterke vertragingen (heel hard remmen). alles wat buiten het gewoon te verwachten rijpatroon valt van de leerling.

Artikel 9 - Compact-, 10-daagse- en spoedopleiding

1. Wanneer de leerling kiest voor een rijopleiding waar een intake verplicht is, is hij verplicht deze intake af te nemen. Deze intake wordt voor aanvang van rijopleiding afgenomen en voordat de overeenkomst met de leerling is aangegaan.

2. Wanneer de leerling kiest voor een compactopleiding dient hij het advies over de vervolgopleiding op te volgen welke voorkomt uit de tussentijdse toets of het proefexamen. Indien de leerling besluit het advies niet op te volgen of verzuimt deel te nemen aan de tussentijdse toets of het proefexamen, komt de éénmalige examengarantie te vervallen.

3. Indien de leerling niet in het bezit is van een geldig theoriecertificaat of geldig legitimatiebewijs waardoor de tussentijdse toets niet afgenomen kan worden, vervalt de éénmalige examengarantie.

4. Alle lessen uit het pakket dienen gevolgd te worden, en het gekozen (vervolg)pakket dient overeen te komen met het advies van de instructeur, wil de examengarantie van toepassing zijn. Indien hier niet aan voldaan wordt, vervalt het recht op examengarantie. Ook in geval van annuleren dienen de geannuleerde lessen te worden ingehaald wil de leerling aanspraak op examengarantie kunnen blijven maken.

Artikel 10 - Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de leerling die worden vermeld op de lesovereenkomst worden door Team-rijopleiding verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan Team-rijopleiding: de overeenkomst uitvoeren, de leerling een optimale service verlenen en verplichtingen jegens de leerling nakomen, hem tijdig voorzien van actuele rijles-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden ten behoeve van direct marketingactiviteiten. Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten behoeve van direct marketingactiviteiten wordt het eventueel door de leerling bij Team-rijopleiding aan te tekenen verzet gehonoreerd.

Artikel 11 - Wijzigingen algemene voorwaarden

Team-rijopleiding is gerechtigd de bepalingen van haar algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Deze algemene voorwaarden, althans de meest recente versie, zal op verzoek van de leerling bij Team-rijopleiding hem of haar worden toegezonden

Artikel 12 - Leenboeken

De boeken die de leerling te leen krijgt aan het begin van dee rijopleiding worden door de leerling geretouneerd. Dit kan in de lesauto al dan niet na het halen van het examen als per post.

*Door rijles volgen bij team rijopleiding commetteerd u zich aan de algemene voorwaarnen die hier genoemt worden met ingang van de eerste les.

**Rijles houd in: voorbespreking, uitleg, controle voorkennis en/of huiswerk, het oefenen, nabespreken en les plannen.